test
Trang chủ Di Tích Phật Viện Đồng Dương Phật Viện Đồng Dương Thắng Bình, Quảng Nam. Henri Parmentier phục chế tu viện Phật Giáo Champa tại làng Đồng Dương

Phật Viện Đồng Dương Thắng Bình, Quảng Nam. Henri Parmentier phục chế tu viện Phật Giáo Champa tại làng Đồng Dương

Di Tích Phật Viện Đồng Dương 01
Nhà khảo cổ Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949)