Trang chủ Di Tích Phật Viện Đồng Dương Phật viện đông dương, hình chụp vào tháng 11 năm1902

Phật viện đông dương, hình chụp vào tháng 11 năm1902

Di Tích Phật Viện Đồng Dương 01
Nhà khảo cổ về Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949).