test
Trang chủ Lịch sử cầu Long Biên: Có thể bạn chưa biết Dấu và chữ ký của Daydé & Pillé trên bản vẽ thiết kế cầu Long Biên lưu tại Trung tâm LTQG I.

Dấu và chữ ký của Daydé & Pillé trên bản vẽ thiết kế cầu Long Biên lưu tại Trung tâm LTQG I.

Lịch sử cầu Long Biên: Có thể bạn chưa biết 01
Bản vẽ thiết kế cầu Long Biên lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
Một góc của bản vẽ số 10. Đề án B, nhịp cầu dài 51m200 mặt cắt dọc với con dấu và chữ ký của Daydé&Pillé. Hồ sơ số 6531, phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ.